Araneus angulatus (Clerck, 1758)

Epeire anguleuse

 

 

Araneus diadematus (Clerck, 1758)

Epeire diadème

 

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Epeire fasciée

Dessous

 

Larinioides cornutus (Clerck, 1758)

Épeire des roseaux

 

Zygiella x-notata probable

Zygielle des fenêtres